Rejestracja do newslettera

e-mail
imię i nazwisko
telefon
Dobrowolnie upoważniam eNewsroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 26, 01-524 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000518354, NIP 525 259 17 99, REGON 147353428, Kapitał zakładowy dziesięć tysięcy złotych do przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) w celu korzystania z Newslettera. Zgadzam się jednocześnie na komunikację ze mną tylko za pośrednictwem mojego adresu e-mail lub telefonu oraz zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować za pośrednictwem Konta Użytkownika podane podczas rejestracji dane identyfikacyjne. Użytkownik ma prawo usunięcia danych lub ich poprawienia.